Chủ Nhật, 19/11/2017 4:15:56 SA
Ngày 14/07/2017 16:50:45
Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 14/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo được tiến hành đồng bộ, phù hợp, hiệu quả giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành nhận thức đúng đắn, rõ ràng về quy định của pháp luật đối với Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và khả năng tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tôn giáo trước mắt và lâu dài. Đồng thời, giúp cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo,  góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm thống nhất, kịp thời và hiệu quả.

Đảm bảo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan; Các cơ quan chức năng liên quan sẽ tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm giúp cho các ngành, các cấp và tổ chức tôn giáo thống nhất trong nhận thức và trong tổ chức thực hiện, đưa hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo đi vào nề nếp, ổn định, theo đúng quy định của pháp luật và thực tiễn tại địa phương; Các ngành, các cấp cần tổ chức rà soát lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của địa phương, của ngành đã được ban hành trước đây không còn phù hợp với Luật tín ngưỡng, tôn giáo; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

N.H.N

Các tin khác