Chủ Nhật, 19/11/2017 4:14:09 SA
Ngày 06/08/2017 23:33:37
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 02/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP nhanh chóng hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án. Đồng thời phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP tới các cơ quan Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp; Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp làm đầu mối, phối hợp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch; Các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp huyện trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

N.H.N- Nguồn QĐ số:1711/QĐ-UBND

Các tin khác