Thứ Hai, 18/12/2017 11:40:41 CH
Ngày 06/10/2017 15:49:18
Giao Chi cục Bảo vệ Môi trường tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định giao Chi cục Bảo vệ Môi trường tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Được biết, ngày 30/7/2015 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; tổ chức thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1538/QĐ-STNMT giao Chi cục Bảo vệ môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Quy định bàn hành kèm theo của Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thì việc giao Chi cục Bảo vệ Môi trường là đơn vị tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nêu trên phù hợp.

P.L - Nguồn QĐ số: 2103/QĐ-UBND

Các tin khác