Thứ Hai, 18/12/2017 11:41:06 CH
Ngày 06/10/2017 16:51:39
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 06/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có nhiệm vụ kiểm tra liên ngành việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; phát hiện kịp thời những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong việc thi hành pháp luật và khiếm khuyết bất cập của hệ thống văn bản pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản thay thế theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP, ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ kiểm tra công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với các nội dung như:  Kiểm tra tình hình tham mưu ban hành văn bản chi tiết văn bản Trung ương giao phân cấp cho địa phương thể chế hóa và công tác chỉ đạo đôn đốc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra các điều kiện đảm bảo tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Kiểm tra việc xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

N.H.N- Nguồn các QĐ số: 2143, 2144/QĐ-UBND

Các tin khác