Thứ Hai, 22/07/2019 6:05:08 CH
Ngày 06/10/2017 16:59:13
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 04/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định Công bố 26 thủ tục hành chính mới ban hành; 11 thủ tục hành chính được thay thế và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính mới công bố, gồm: Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại; Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục; Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm; Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp.); Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp; Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp; Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục; Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu); Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú; Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường); Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại; Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại; Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông; Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên; Giải thể trường trung học phổ thông chuyên; Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại; Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại; Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú; Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục;  Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;  Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;  Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp hoạt động trở lại.

Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, gồm :Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục; Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục; Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông; Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông); Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục; Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học); Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục; Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục; Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ, gồm: Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh; Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

N.N.H

Các tin khác