Ngày 26/11/2017 15:38:07
Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 23/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long để hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

Tên giao dịch tiếng Anh: Vinh Long Cooperative Assistance Fund. Trụ sở tại: Số 123 đường Trần Phú, Phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long là tổ chức tài chính nhà nước, có tư cách pháp nhân, vốn điều lệ, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn và tự bù đắp chi phí hoạt động.

Nhiệm vụ của Quỹ là hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ các hoạt động về đầu tư xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, nâng cấp tài sản cố định cho hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã mới và các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh; Bảo toàn vốn giao, vốn góp, các khoản tài trợ, viện trợ khác trong và ngoài nước; sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, không ngừng tích lũy vốn để phát triển; Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Đối tượng cho vay là các tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực, có trụ sở và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mức vốn vay tối đa không quá 80% tổng mức đầu tư của dự án. Thời gian cho vay theo dòng đời của dự án, tối đa là 05 năm, mức lãi suất theo khung quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N- Nguồn QĐ số: 2493/QĐ-UBND