Thứ Bảy, 24/08/2019 5:29:45 CH
Ngày 14/12/2017 16:17:49
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 08/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật nhằm năng cao nhận thức về pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước đối với các vấn đề có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đúng pháp luật; Xác định trách nhiệm và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương với các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức pháp lý cho cán bộ, công chức có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, tạo điều kiện thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời.

Theo kế hoạch thì sẽ triển khai thực hiện các hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, cụ thể: Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp và tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật

Tổ chức thực hiện các Dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, cụ thể: Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Chủ tịch UBDN tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

N.H.N- Nguồn QĐ số:2613/QĐ-UBND

Các tin khác