Thứ Bảy, 24/08/2019 5:30:28 CH
Ngày 14/12/2017 17:09:11
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 11/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do ông Dương Minh Chiến, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng ban và 09 thành viên khác thuộc các sở ngành làm thành viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo là hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 887/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 – 2024 (QĐ-UBND) theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả; Giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định số 887/QĐ-UBND theo thẩm quyền; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm hoặc đột xuất, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện Quyết định số 887/QĐ-UBND.

Sở Tư pháp là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm làm đầu mối cho Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này; Chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Tổng hợp, báo cáo, thống kê kết quả thực hiện Quyết định số 887/QĐ-UBND.

N.H.N- Nguồn QĐ số: 2627/QĐ-UBND

Các tin khác