Thứ Bảy, 23/03/2019 10:33:46 CH
Ngày 06/01/2018 12:12:57
Công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có các Quyết định công bố các thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Theo đó:

Ngày 03 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định công bố 99 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Vĩnh Long.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vui lòng xem file đính kèm:

Cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định công bố 15 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Long

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

Đồng thời, ngày 04 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng ban hành Quyết định công bố 03 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

Theo đó, 03 thủ tục hành chính công bố mới trên lĩnh vực văn hóa và thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Vĩnh Long, gồm: Công nhận gia đình văn hóa; Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản; Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

N.V.B


 

 

Các tin khác