Thứ Bảy, 23/03/2019 10:32:40 CH
Ngày 06/01/2018 10:28:09
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Để triển khai thực hiện tốt công tác Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; ngày 27/12/2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng về cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là việc thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Quyết định số 559/QĐ-TTg, ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

 Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Các sở, ngành, UBND cấp huyện tiến hành rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của ngành, địa phương, đề xuất các phương án, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Trung ương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Việc rà soát phải đi vào chất lượng trên cơ sở lựa chọn những thủ tục hành chính có đối tượng chịu sự tác động lớn, những vấn đề “nóng”, “bức xúc”, có nhiều phản ánh, bất cập trong quá trình thực hiện.

 Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh: Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố phù hợp với quy định của văn bản quy phạm pháp luật; 100% thủ tục hành chính được công khai theo quy định và được đồng bộ, thống nhất trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

Vận hành, tích hợp, khai thác, quản lý có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo 100% thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và là thông tin chính xác để người dân, doanh nghiệp thực hiện các quy định về thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Tập trung kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân, cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm trong sai sót, hạn chế và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

Xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân (địa chỉ truy cập: https://nguoidan.chinhphu.vn) và doanh nghiệp (địa chỉ truy cập https://doanhnghiep.chinhphu.vn.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính: tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên đăng tin, bài có liên quan tới hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xây dựng các bảng biểu, pa-nô, áp-phích cổ động tuyên truyền, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính…

Củng cố, kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; làm đầu mối tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính; thực hiện nghiêm quy chế tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị theo quy định; tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Tổng hợp các phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

N.V.B

Các tin khác