Thứ Bảy, 23/03/2019 10:34:17 CH
Ngày 07/01/2018 00:07:51
Công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành các Quyết định công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, ngày 27 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định công bố chuẩn hoá 45  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm:

Các cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Vĩnh Long hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định công bố mới 03 thủ tục hành chính Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng, 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính công bố mới: 

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Các cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại Bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

Đồng thời, Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng ban hành Quyết định công bố 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Các cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

N.V.B

Các tin khác