Thứ Hai, 21/10/2019 3:53:48 CH
Ngày 22/03/2018 08:08:40
Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – ngày 09/3/2018, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có văn bản chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều cán bộ, đảng viên nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy định… chưa nghiêm, còn một số ít lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu gương mẫu trong thực thi công vụ, quản lý, sử dụng tài sản công không đúng qui định, có lúc còn buông lỏng quản lý, nể nang trong xử lý các hành vi vi phạm… gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, đơn vị.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, gắn với việc thực Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh”.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải gương mẫu chấp hành quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt, sử dụng tài sản công…; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ theo kế hoạch và đột xuất, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn này, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, bí thư cấp ủy các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm tinh thần Công văn, cuối năm báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền, phổ biến nội dung Công văn này trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời phát hiện, biểu dương những tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt, đồng thời phê phán các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ. Cuối năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Nguyễn Nguyên- Nguồn CV số:1034-CV/TU

Các tin khác