Thứ Ba, 22/10/2019 9:44:33 CH
Ngày 07/05/2018 16:32:29
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
(Vinhlong.gov.vn) – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đăng tải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP, ngày 12/01/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2026-2020) tỉnh Vĩnh Long. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đăng tải toàn văn  Nghị quyết số 04/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long; Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Long; Hệ thống các biểu bảng đính kèm trên Cổng thông tỉnh điện tử của tỉnh để công khai đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác