Thứ Hai, 22/07/2019 6:00:26 CH
Ngày 17/05/2018 16:31:07
Khoảng 22 tỷ đồng bảo trì đường bộ
(Vinhlong.gov.vn - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo trì đường bộ sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2018 và giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Với tổng kinh phí là 22 tỷ để thực hiện kế hoạch như: Thực hiện sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất trên các tuyến đường tỉnh, các tuyến đường nội ô thành phố Vĩnh Long do Sở Giao thông Vận tải quản lý. Cụ thể nội dung và quy mô đầu tư: Thực hiện một số công trình sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất như sau: Công trình chuyển tiếp: Sửa chữa ĐT.906 đoạn Km0+00-Km0+300; Km5+964-Km6+524; Km12+670 – Km14+372; Công trình làm mới: Láng nhựa mặt đường trên ĐT.901 đoạn Km14+117-Km16+00; Km18+00-Km26+109; Km32+00-Km33+00; Km36+894-Km45+00; Láng nhựa mặt đường đoạn Km1+00-Km2+513; Km6+00-Km7+00; Km20+989 - Km42+570 trên ĐT.907; Xây dựng cống thoát nước đoạn Km19+731 – Km20+00, láng nhựa đoạn Km0+00 – Km1+00 trên ĐT.907; Xây dựng cống thoát nước ĐT.901 đoạn Km21+090 – Km21+630; Láng nhựa mặt đường đoạn Km20+853 - Km31+003 và sửa chữa hư hỏng trên ĐT.909; Xây dựng cống thoát nước ĐT.906 đoạn km14+800 - km15+480 và láng nhựa đoạn cuối; Sửa lan can và khe co giãn các cầu, biển báo hiệu giao thông đợt 1 năm 2018 và phải đảm bảo giao thông đợt 3, đợt 4 trong  năm 2018.

P.L - Nguồn QĐ số 848/QĐ-UBND

Các tin khác