Thứ Năm, 22/08/2019 5:23:48 CH
Ngày 17/05/2018 16:25:28
Lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

Chủ tịch giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Vĩnh Long triển khai, thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, trong đó lưu ý đến việc lập dự toán kinh phí và đề xuất nguồn kinh phí thực hiện.

Được biết, theo quy định tại khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 thì “Việc phân loại đô thị được thực hiện trên cơ sở Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh…” và chi phí lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh xác định theo định mức tại khoản b, Điều 4 của Thông tư 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị.

P.L – Nguồn CV số:1458/UBND-KTN

Các tin khác