Ngày 17/05/2018 16:20:56
Mở rộng Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương lập quy hoạch, mở rộng Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng và Chủ tịch UBND huyện Tam Bình lập trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Tam Bình tại các vị trí: mở rộng Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long, di dời Trường tiểu học Tường Lộc A, khu tái định cư để bố trí, di dời người dân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, trình UBND tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Giao Chủ tịch UBND huyện Tam Bình lập trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Tường Lộc, huyện Tam Bình theo đúng quy định. Trong tháng 5/2018 báo cáo kết quả họp dân, công bố chủ trương lập quy hoạch nêu trên.

Giám đốc các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Tam Bình phối hợp, khẩn trương thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

P.L – Nguồn CV số 1447 /UBND-KTN