Ngày 15/06/2018 16:07:49
Nâng cao chất lượng hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 25/5/ 2018, Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng hội nghị do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Trong thời gian qua các cấp ủy và tổ chức đảng đã lãnh đạo, tổ chức tốt các hội nghị triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng; từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự nghiêm túc, khá đầy đủ các cuộc hội nghị. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vắng mặt không lý do, tham dự không đúng thành phần, chưa ngồi đúng vị trí, chưa viết thu hoạch theo quy định, ít chủ động tham gia phát biểu ý kiến… Để chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhất là nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; ngày 25/5/ 2018, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1157-CV/TU “V/v nâng cao chất lượng hội nghị do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh thực hiện tốt một số nội dung:

Tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần Công văn 782-CV/TU, ngày 21/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham dự các cuộc họp, hội nghị”.

Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương khi cử đại biểu dự hội nghị do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đều phải gửi danh sách về ban tổ chức hội nghị ít nhất trước 01 ngày qua địa chỉ mạng nội bộ hoặc Email. Đại biểu dự hội nghị phải ngồi đúng vị trí do ban tổ chức hội nghị sắp xếp. Trường hợp đại biểu ngồi sai vị trí, ban tổ chức hội nghị xem như vắng mặt.

Đối với các hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, đại biểu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, tiếp thu tốt; đồng thời viết, nộp phiếu/bài thu hoạch nghiêm túc, đầy đủ (tùy theo tính chất hội nghị, chủ trì hội nghị quyết định viết hoặc không viết thu hoạch). Trường hợp viết thu hoạch, chủ trì hội nghị sẽ chọn “Ghi thu hoạch hàng ngày” là sau khi tiếp thu, đại biểu sẽ ghi những nội dung mà mình tâm đắc vào phiếu và nộp về ban tổ chức hội nghị, phiếu này thay thế cho bài thu hoạch cá nhân (phiếu được phát cho từng đại biểu vào đầu giờ, thu lại vào cuối giờ). Hoặc “Viết thu hoạch tại hội trường” là trước khi hội nghị kết thúc, đại biểu sẽ viết thu hoạch tại chỗ theo câu hỏi gợi ý của chủ trì hội nghị trong thời gian khoảng 20 phút và nộp lại ban tổ chức hội nghị.       

Nguyễn Nguyên