Thứ Ba, 19/02/2019 4:56:32 CH
Ngày 05/07/2018 16:44:50
Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu lên quan đến quản lý dân cư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 27/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với những nội dung trọng tâm như sau:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn thực hiện Đề án 896 năm 2018 và những năm tiếp theo. Tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bố trí nơi làm việc và tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị hạ tầng mạng truyền dẫn từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố. Triển khai cấp số định danh cá nhân. Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng, quản lý của đơn vị, địa phương.

Kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực Đề án 896 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban chỉ đạo Đề án 896 của trung ương, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

N.V.B

Các tin khác