Thứ Năm, 21/03/2019 7:51:17 CH
Ngày 03/08/2018 17:32:45
Ban hành Quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
(Vinhlong.gov.vn) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết Quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, cơ quan thu phí là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long; đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với mức thu phí như sau:

STT

Nội dung cấp

Mức thu

Đơn vị tính: đồng/giấy chứng nhận

I.

Cấp lần đầu

1

Kinh doanh 01 môn thể thao

1.000.000

2

Kinh doanh từ 02 môn trở lên

1.000.000 + 500.000 đồng/01 môn bổ sung nhưng mức thu tối đa không quá 3.000.000 đồng/giấy chứng nhận

II.

Cấp lại

1

Do mất hoặc hư hỏng

200.000

2

Do thay đổi các nội dung: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao; điều chỉnh giảm danh mục hoạt động thể thao kinh doanh

500.000

3

Do bổ sung danh mục hoạt động thể thao kinh doanh

500.000/môn thể thao bổ sung nhưng mức thu tối đa không quá 2.000.000 đồng/giấy chứng nhận.

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành. Cơ quan thu phí được để lại 80% tổng số tiền phí thu được để bù đắp một phần chi phí thực hiện công việc thẩm định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và thu phí; 20% còn lại nộp vào ngân sách tỉnh.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ngọc Lan - Nguồn NQ số:127/2018/NQ-HĐND

Các tin khác