Thứ Năm, 21/03/2019 7:54:27 CH
Ngày 08/08/2018 15:16:04
Văn phòng UBND tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn đối với công chức, viên chức và người lao động
(Vinhlong.gov.vn) - Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan trong thời gian tới, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 507/VPUBND-HCTC, ngày 01/8/2018 về việc yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Tiếp tục quán triệt sâu rộng đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 09/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo kết luận số 232/TB-VPUBND ngày 18/4/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết công tác Quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy định về ra - vào cổng cơ quan; tuyệt đối không được sử dụng địa chỉ cơ quan để trao đổi, mua bán hàng hóa vì mục đích cá nhân, nhất là việc mua bán qua mạng Internet.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước; đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin mạng: Công chức, viên chức không được soạn thảo, lưu trữ, trao đổi, sao chụp tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước trên máy tính, phương tiện, thiết bị có kết nối Internet hoặc có kết nối với các thiết bị khác có kết nối Internet; Nghiêm cấm việc trao đổi, cung cấp tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; in, sao, chụp tài liệu có nội dung bí mật nhà nước khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Không được sử dụng micro vô tuyến, máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu có khả năng kết nối mạng Internet trong các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; Nghiêm cấm sử dụng các phương tiện, thiết bị có khả năng lưu trữ dữ liệu để sao chép dữ liệu giữa các máy tính soạn thảo nội dung bí mật nhà nước với máy tính hoặc các phương tiện, thiết bị có kết nối mạng Internet; Khi máy tính, phương tiện, thiết bị có lưu trữ nội dung bí mật nhà nước bị hư hỏng, không có khả năng sửa chữa, phục hồi hoặc không hoạt động được do thiếu đồng bộ, lạc hậu mà không có nhu cầu sử dụng lại phải được bảo quản, xử lý hoặc tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công sở theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 28/11/2007 của UBND tỉnh, về kỷ luật phát ngôn, ứng xử văn minh, lịch sự đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân đến liên hệ công tác; nghiêm cấm các hành vi lợi dụng quyền hạn để sách nhiễu, gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hoặc có lời nói, cử chỉ, hành động tại nơi làm việc, nơi công cộng gây phản cảm, ảnh hưởng không tốt đến uy tín cơ quan, đơn vị và hình ảnh của người cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường quản lý công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền trong giờ hành chính, việc chấp hành thời gian làm việc, chế độ báo cáo. Nếu để xảy ra các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngoài việc không bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân còn xem xét trách nhiệm quản lý công chức, viên chức và người lao động của trưởng các phòng, ban, trung tâm.

Thực hiện tốt quy định về trực cơ quan trong các ngày nghỉ, lễ, Tết hoặc trực đêm; đảm bảo an toàn cơ quan, đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành: Công chức, viên chức và người lao động được phân công trực phải đảm bảo có mặt tại cơ quan trong suốt thời gian được phân công trực; tiếp nhận và kịp thời xử lý các công việc (nhận điện thoại đến, nhận thư, thư điện tử, fax, tiếp khách,…) thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền (nhận thư hoặc fax “Hỏa tốc”, “Điện khẩn”,…) phải kịp thời báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Văn phòng trong ca trực để xem xét, giải quyết; Lãnh đạo Văn phòng được phân công trực có mặt đúng giờ tại cơ quan, chịu trách nhiệm đối với mọi công việc trong ca trực của mình và có quyền phân công công chức, viên chức, người lao động trong ca trực thực hiện những công việc trong thẩm quyền; Thời gian trực trong các ngày nghỉ, lễ, Tết: Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Đối với trực đêm, thời gian bắt đầu từ 17 giờ đến 21 giờ (trường hợp theo yêu cầu của cấp trên thì thời gian trực đêm có thể kéo dài hơn). Khi hết ca trực, công chức, viên chức và người lao động phải bàn giao công việc cho người trực ca tiếp theo; Chế độ, chính sách đối với công chức trực trong các ngày nghỉ, lễ, Tết thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Đối với trực đêm, kể từ ngày 01/8/2018, công chức thuộc Phòng Hành chính – Tổ chức và Phòng Nội chính được hưởng 50.000 đồng/người/ngày (bãi bỏ chế độ, chính sách đối với lãnh đạo Văn phòng và công chức trực đêm quy định tại Công văn số 378a/VPUBND-HCTC ngày 20/6/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc trực đêm cơ quan); Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổ chức có trách nhiệm tham mưu xếp lịch trực và gửi cho công chức, viên chức và người lao động được phân công trực thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao Phòng Hành chính - Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản này; kịp thời báo cáo lãnh đạo Văn phòng chấn chỉnh, xử lý đối với trường hợp công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật phát ngôn. 

LHMD

Các tin khác