Thứ Bảy, 23/03/2019 10:36:54 CH
Ngày 12/09/2018 22:41:10
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
(Vinhlong.gov.vn) Ngày 11/9/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Lê Quang Trung - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu cần thảo luận thực chất, hiệu quả, đánh giá thẳng thắn, khách quan những hạn chế, bất cập trong công tác giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tháo gỡ và nâng cao chất lượng hoạt động và giải quyết TTHC, các giải pháp tổ chức, vận hành Trung tâm Hành chính công, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy cao nhất vai trò của cán bộ công chức được cử ra làm việc tại bộ phận một cửa, đề ra các giải pháp triển khai xây dựng và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin và cung ứng dịch vụ công trực tuyến…

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, những năm vừa qua, cùng với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách TTHC đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai và được xem như là giải pháp quan trọng, góp phần tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với chủ trương, quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nhằm bao quát toàn diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, khắc phục những hạn chế, tồn tại, hoàn thiện các quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; đồng thời tạo cơ chế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nghị định đã tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ thay vì chỉ ở địa phương như trước đây; hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp; quy định rõ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC thông qua việc thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia và xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, thống nhất cấp Bộ, cấp tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin này với nhau và với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; quy định việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước để đánh giá chính xác, khoa học, công khai.

Chủ trương nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đã trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ tập trung theo 4 nhóm nhiệm vụ như sau: hoàn thiện cơ chế, tập trung xây dựng, ban hành một số văn bản hướng dẫn, đảm bảo thực hiện nghị định; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị của bộ phận một cửa, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC, rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính và tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 61 và kế hoạch thực hiện Nghị định.


Ảnh: Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác giải quyết TTHC, như: việc tổ chức giải quyết TTHC theo phương thức 4 tại chỗ tại trung tâm hành chính công của tỉnh Quảng Ninh; việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng thành phố và việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong lĩnh vực quản lý đô thị trên địa bàn quận Bình Thạnh của UBND TP. Hồ Chí Minh; thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC tại Bắc Ninh; mô hình định hướng của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai; công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và lĩnh vực hải quan của Bộ Tài chính; việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực trong cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  cũng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61 của Chính phủ và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai thông tin về TTHC và tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; tổ chức giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa theo hướng “3 giảm” – giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và nâng tỷ lệ giải quyết “4 tại chỗ” - tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả TTHC đảm bảo thống nhất; tiếp tục rà soát, cắt giảm TTHC rườm rà không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân trong công tác giải quyết TTHC; có cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên bộ phận làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; khẩn trương kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận “Một cửa” đảm bảo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến của cơ quan nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa thống nhất...

N.H

Các tin khác