Thứ Tư, 24/07/2019 2:34:10 CH
Ngày 14/09/2018 09:34:23
Triển khai thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 11/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3320 /UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Theo nội dung nghị định, khi thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng, người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế và cơ quan quản lý trực tiếp người đó có trách nhiệm như sau:

Người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế phải hoàn trả số tiền đã thực nhận, nếu người đó đã mất thì không phải hoàn trả, số tiền này sẽ do đơn vị sử dụng kinh phí thường xuyên để thanh toán.

Đơn vị quản lý trực tiếp người thực hiện tinh giản biên chế có trách nhiệm: Thông báo cho cơ quan BHXH dừng thanh toán chế độ BHXH cho người thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định; Chuyển cho cơ quan BHXH số kinh phí đã chi trả cho người thực hiện tinh giản biên chế trong thời gian hưởng chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH, kinh phí mua thẻ BHYT); Thu hồi tiền hưởng chế độ tinh giản biên chế đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện đúng quy định Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ.

N.H.N

Các tin khác