Thứ Tư, 24/07/2019 2:40:27 CH
Ngày 14/09/2018 09:41:07
Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 11/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Quy định này quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 4 của Quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng với các Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện nơi có dự án nhà ở xã hội tổ chức hướng dẫn và thực hiện Quy định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/9/2018.

N.H.N- Nguồn QĐ số: 15/2018/QĐ-UBND

Các tin khác