Thứ Hai, 22/07/2019 6:00:41 CH
Ngày 24/09/2018 21:55:53
Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2018
(Vinhlong.gov.vn)- Ban chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan trong tỉnh

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm vận động người dân phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, làng, thôn, ấp, bản; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Phong trào ra đời như một luồng gió mới tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, trở thành phong trào tổng hợp, gắn kết gắn kết các ngành, lĩnh vực được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tự nguyện thực hiện.

Qua 18 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Cụ thể, đến nay, cả nước có trên 1.200.000 gương “Người tốt, việc tốt” được tôn vinh ở các cấp. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Các chỉ tiêu về thể dục, thể thao, văn hóa quần chúng có bước phát triển mạnh mẽ với 12 triệu người tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng và sinh hoạt câu lạc bộ; 22 triệu người tập thể dục, thể thao thường xuyên. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế và đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu trong xã hội. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, đạo đức, gia phong của dòng tộc, làng xã được giữ gìn, bảo tồn và trao truyền.

 Bên cạnh đó, cả nước cũng có 69 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 647 quận, huyện có Trung tâm văn hóa - thể thao hoặc Nhà văn hóa huyện; gần 7.000 xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hóa - thể thao; trên 3.250 thư viện cấp xã; hơn 16.000 thư viện, tủ sách công cộng; trên 69.000 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; gần 84.800 cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp văn hóa; 19 triệu gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến xây dựng đời sống văn hóa bên cạnh củng cố đời sống vật chất; coi đây là chủ trương lớn, là nền tảng để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Sau gần 18 thực hiện, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thực sự là sợi dây gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác. Để thực hiện tốt hơn phong trào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu BCĐ Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần xây dựng kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương kiểm tra thực hiện toàn diện các nội dung của phong trào; xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện.


Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long

Đồng thời cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả, bám sát vào các nội dung trong phong trào và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến; đặc biệt tuyên truyền và nhân rộng các mô hình cá nhân, tập thể, dòng họ, gia đình tốt; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định, để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào. Bên cạnh cũng cần tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tự tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở; nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiên tiến, khắc phục khó khăn, phát triển những thành tích đạt được để xây dựng phong trào ngày càng thiết thực và hiệu quả…

N.H

Các tin khác