Thứ Ba, 19/02/2019 4:52:48 CH
Ngày 02/10/2018 00:55:38
Cho phép sáp nhập Hội Châm cứu huyện Mang Thít vào Hội Đông y huyện Mang Thít thành Hội Đông y huyện Mang Thít
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 28/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cho phép sáp nhập Hội Châm cứu huyện Mang Thít vào Hội Đông y huyện Mang Thít thành Hội Đông y huyện Mang Thít

Theo đó, Hội Đông y huyện Mang Thít là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, trong hoạt động được sử dụng Điều lệ Hội Đông y Việt Nam theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ.

 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Ban Chấp hành lâm thời phải tiến hành tổ chức đại hội và thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hội mới được hình thành; Đồng thời, chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác