Ngày 10/10/2018 23:05:18
Huy động vốn đầu tư phát triển 9 tháng đạt 70,91% chỉ tiêu cả năm
(Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh quý III năm 2018 ước đạt 3.395,5 tỷ đồng, tăng 14,43% so với quý II/2018 và tăng 10,41% so với quý III/2017.

Tính chung trong chín tháng tổng vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 9.218 tỷ đồng, tăng 9,65% so với cùng kỳ và đạt 70,91% chỉ tiêu cả năm 2018; trong đó khu vực Nhà nước 2.240 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng vốn và tăng 17,29% so với cùng kỳ, khu vực ngoài Nhà nước 6.688,1 tỷ đồng, chiếm 72,55% và tăng 15,51%, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 289,9 tỷ đồng, chiếm 3,15% và giảm 58,97%.

Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý trong 9 tháng ước thực hiện được 1.737,2 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch vốn giao năm 2018, tăng 17,86% so với cùng kỳ; trong đó, quý I tăng 19,98%, quý II giảm 2,55% và quý III tăng 33,5%). Tiến độ thực hiện vốn cao hơn cùng kỳ năm trước 4,27 điểm phần trăm.

Trong tháng 9/2018 có 01 dự án đầu tư trực nước tiếp ngoài (FDI) được cấp phép mới thuộc nhà đầu tư Singapore với số vốn đăng ký 20 triệu USD. Tính chung trong 9 tháng có 05 dự án FDI được cấp phép mới và 01 dự án đăng ký bổ sung vốn với tổng số vốn 46,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2017, số dự án được cấp phép mới tăng 03; số dự án đăng ký bổ sung vốn giảm 01; tổng số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới và đăng ký bổ sung vốn giảm 62,84%.

Từ đầu năm đến 14/9/2018 đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 234 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 2.366 tỷ đồng; so với cùng kỳ tăng: 10 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư tăng 1.342 tỷ đồng. Trong thời gian này đã thực hiện thủ tục giải thể 36 doanh nghiệp với số vốn 197 tỷ đồng, giảm 10 doanh nghiệp so với cùng kỳ và có  62 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 16 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Nguyễn Nguyên