Thứ Ba, 19/02/2019 5:01:46 CH
Ngày 07/10/2018 23:21:26
Công bố rút ngắn thời gian giải quyết 11 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, đối với Lĩnh vực Kinh doanh khí: Chủ tịch UBND công bố rút ngắn thời gian xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị so với Quyết định công bố của Bộ Công Thương (Quyết định số số 2454/QĐ-BCT), gồm các thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhận kinh doanh mua bán Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào xe bồn; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào phương tiện vận tải; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG); Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào phương tiện vận tải; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán Khí thiên nhiên nén (CNG); Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí thiên nhiên nén (CNG) vào phương tiện vận tải. Cụ thể:

Bộ Công Thương công bố: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chủ tịch UBND công bố giảm 03 ngày, cụ thể: Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp: Chủ tịch UBND công bố rút ngắn thời gian thông báo kế hoạch huấn luyện, kiểm tra; thời gian tổ chức huấn luyện và thời gian cấp giấy chứng nhận đối với 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị so với Quyết định công bố của Bộ Công Thương (Quyết định số số 2089A/QĐ-BCT),cụ thể:

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Bộ Công Thương công bố: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương thông báo kế hoạch huấn luyện, kiểm tra cho tổ chức. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch huấn luyện, kiểm tra, Sở Công Thương tổ chức huấn luyện, kiểm tra. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

Chủ tịch UBND công bố giảm 09 ngày, cụ thể: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương thông báo kế hoạch huấn luyện, kiểm tra cho tổ chức. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch huấn luyện, kiểm tra, Sở Công Thương tổ chức huấn luyện, kiểm tra. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

Bộ Công Thương công bố: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức đề nghị;Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch kiểm tra, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra.

Chủ tịch UBND công bố giảm 07 ngày, cụ thể: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức đề nghị;Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch kiểm tra, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra.

Thủ tụcThu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương công bố: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp.

Chủ tịch UBND công bố giảm 02 ngày, cụ thể:  Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp.

LHMD – Nguồn QĐ số: 2077/QĐ-UBND

Các tin khác