Thứ Bảy, 23/03/2019 10:32:05 CH
Ngày 01/11/2018 23:32:50
Công bố rút ngắn thời gian giải quyết đối với 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
(Vinhlong.gov.vn) –Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, công bố rút ngắn thời gian giải quyết từ 02 ngày đến 03 ngày làm việc đối với 10 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của đơn vị so với Quyết định công bố của Bộ Công Thương.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh công bố:

Rút ngắn 03 ngày làm việc so với Quyết định số 233/QĐ-BCT ngày 18/01/2018 của Bộ Công Thương đối với 09 thủ tục hành chính, gồm:

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa;

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn;

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí;

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP;

Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP;

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT);

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại;

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.

Rút ngắn 02 ngày làm việc so với Quyết định số số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ Công Thương đối với thủ tục hành chính ”Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam”.

LHMD- Nguồn QĐ số: 2359/QĐ-UBND


Các tin khác