Ngày 01/11/2018 23:33:50
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 và xây dựng, triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 thuận lợi, ngày 23/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công các công trình chưa khởi công.

Khẩn trương hoàn chỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế - dự toán; đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán hết số vốn theo số cam kết khi đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn; đồng thời, phải đảm bảo trình tự, thủ tục thực hiện và chất lượng công trình.

Phối hợp tốt, thường xuyên với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các công trình, trong giải ngân kế hoạch vốn. Phối hợp Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm việc quyết toán, tất toán công trình hoàn thành.

Định kỳ hàng tuần họp nắm bắt tình hình, đôn đốc thực hiện; kịp thời giải quyết các vướng mắc, chủ động xử lý các phần việc phát sinh theo thẩm quyền được giao.

Tăng cường năng lực của các Ban Quản lý dự án, cán bộ thực hiện công tác quản lý, theo dõi kế hoạch đầu tư công để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công.

Tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc triển khai kế hoạch vốn, xử lý những nhà thầu, tư vấn yếu năng lực, thi công chậm; có hình thức xử lý chủ đầu tư, người đứng đầu đơn vị có liên quan thực hiện chậm trễ, sai sót trong thi công, quản lý dự án, thực hiện không đạt kế hoạch vốn.

Tập trung thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 đảm bảo thời gian, đủ điều kiện bố trí vốn; chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế - dự toán, thủ tục lựa chọn nhà thầu…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính thực hiện biện pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư:

Không bố trí kế hoạch vốn khởi công mới cho các công trình đối với các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư chậm thực hiện các thủ tục, đến ngày 31/10/2018 các công trình chưa được phê duyệt quyết định đầu tư; số vốn trên sẽ chuyển vào dự phòng để xử lý các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh theo quy định.

Đối với các công trình năm 2018 giải ngân không đạt kế hoạch, không thông báo giao tiếp kế hoạch vốn năm 2019 các công trình trên cho các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư nhằm để tập trung thực hiện hết kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 thực hiện, giải ngân.

Trên cơ sở kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnhchỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, tập thể trong năm.

Nguyễn Nguyên- Nguồn CV số: 3896/UBND-KTTH