Thứ Năm, 21/03/2019 7:57:45 CH
Ngày 04/11/2018 15:04:59
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, các nội dung công việc theo ch đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý đất đai, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện những nhiệm vụ trên địa bàn được giao quản lý, cụ thể như:

Khẩn trương hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) cấp huyện bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất và nâng cao tính khả thi. Thời gian hoàn thành trong  quý 3 năm 2018.

Thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng đã quá 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật, gắn với công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Thực hiện việc rà soát, thống kê các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt, nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2014; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp khắc phục để thực hiện các dự án, công trình đầu tư. Thời gian báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/10/2018.

Chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền thực hiện việc tham mưu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật, cũng như đối với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép mà không xử lý kịp thời.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ thuộc quyền quản lý có những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan trong quý 4 năm 2018 phải hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)” của các huyện, thị xã, thành phố sau khi Hội đồng nhân dân cấp huyện có Nghị quyết thông qua.

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các nghị định, thông tư theo phân cấp; rà soát, bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực; rà soát những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh xử lý, điều chỉnh kịp thời.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai; về trách nhiệm quản lý đất đai tại các địa phương theo phân cấp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, cũng như đối với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép mà không xử lý kịp thời.

Tổ chức rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất mà theo quy định của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất ngay theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất để giao đất, cho thuê đất, nhất là những khu đất sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước có vị trí trung tâm, có lợi thế cao để ở, sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai để đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, không chậm trễ, kéo dài và không để người dân phải đi lại nhiều lần nộp hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ; hàng năm có tổ chức kiểm tra nội bộ bằng nhiều hình thức để phát hiện bất cập trong các quy định về thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ nhằm điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ thuộc quyền quản lý có những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Đẩy nhanh việc liên thông khai thác cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng thế giới theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cho Thanh tra tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tư pháp;  Cục Thuế; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, tổ chức, triển khai thực hiện. Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm có Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường; riêng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố báo cáo theo đề cương tại mục II, Công văn số 1850/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện kế hoạch này. Trước ngày 20 tháng 11 hàng năm tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

N.H


Các tin khác