Thứ Bảy, 23/03/2019 10:34:49 CH
Ngày 07/11/2018 16:47:37
Chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 06/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng điều tra tập trung thực hiện các nội dung sau:

Cục Thống kê tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh có trách nhiệm: Giúp Ủy ban nhân dân và Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh theo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; Triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra chặt chẽ, chu đáo ngay từ công tác chuẩn bị cho đến tiến hành điều tra, tổng hợp số liệu và báo cáo. Tổ chức tốt công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là vào việc thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai trên trang thông tin điện tử của cuộc Tổng điều tra.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra đến ấp, khóm trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian chuẩn bị và thực hiện điều tra nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra và kê khai đúng, đầy đủ các nội dung trong phiếu điều tra.

Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cung cấp thông tin, dữ liệu trong hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành đáp ứng yêu cầu lập bảng kê danh sách hộ trong Tổng điều tra.

Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh thực hiện và hoàn thành tốt công tác Tổng điều tra theo yêu cầu và sự phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh.

Các đối tượng được điều tra theo quy định của Phương án Tổng điều tra trên địa bàn có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và triển khai hiệu quả các nội dung của cuộc Tổng điều tra.

Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Chỉ đạo thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn đúng theo nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh nhằm đạt mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Chịu trách nhiệm về sự thành công của cuộc Tổng điều tra tại địa phương; Hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp xã lập bảng kê danh sách các hộ, không để xảy ra trùng lặp, bỏ sót các đối tượng điều tra; thực hiện tốt công tác tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có đủ điều kiện tham gia điều tra bằng hình thức phiếu điện tử (CAPI); đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn; Kết thúc điều tra, tổ chức kiểm tra nghiệm thu, tổng hợp nhanh và bàn giao dữ liệu về cấp trên đúng theo quy định của phương án Tổng điều tra.

N.N.H- Nguồn CT số: 14/CT-UBND

Các tin khác