Thứ Ba, 20/08/2019 6:02:02 CH
Ngày 07/11/2018 16:52:13
Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050”.

Theo đó, Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ là Sở Tài nguyên và Môi trường; Thời gian thực hiện trong năm 2019-2020 với kinh phí thực hiện khoảng một tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh theo Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 21/8/2018 của Thủ Tướng Chính phủ và Công văn số 180/BTNMT-KHTC ngày 12/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm xác định được các thách thức và cơ hội của biến đổi khí hậu đối với quá trình phát triển của tỉnh; Xác định được các giải pháp ưu tiên nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện cho từng giai đoạn (2021-2025, 2026-2030), tầm nhìn đến 2050; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung yếu tố biến đổi khí hậu trong các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

P.L – Nguồn CV số: 3984/UBND-KTN

Các tin khác