Thứ Bảy, 23/03/2019 10:35:36 CH
Ngày 09/11/2018 09:10:29
Vĩnh Long ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng nền hành chính hiện đại
(Vinhlong.gov.vn) - Trong thời gian qua, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh đã đạt được một số mục tiêu quan trọng.

 Hạ tầng CNTT trong các cơ quan, đơn vị từng bước được đầu tư, nâng cấp đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT. Ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác chuyên môn ngày càng có chiều sâu và đem lại hiệu quả; công tác quản lý điều hành ngày càng được quan tâm và có chuyển biến tốt.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành luôn kịp thời, bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tế phát triển tại địa phương. Các văn bản được ban hành có vai trò quan trọng trong định hướng thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân và doanh nghiệp.

Tính đến 6 tháng đầu  năm 2018, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) là 1.800 TTHC, trong đó: Tổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 là 497 DVCTT, tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua các DVCTT mức độ 3 là 69 hồ sơ; tổng số hồ sơ của các DVCTT mức độ 3 vẫn được người dân, doanh nghiệp gửi xử lý trực tiếp (hồ sơ không trực tuyến) là 16.324 hồ sơ; Tổng số DVCTT mức độ 4 là 29 DVCTT; tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến  qua các DVCTT mức độ 4 là 1.009 hồ sơ; tổng số hồ sơ của các DVCTT mức độ 4 vẫn được người dân, doanh nghiệp gửi xử lý trực tiếp là 1.888 hồ sơ .

Tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 15/02/2017 (với tên miền: dichvucong.vinhlong.gov.vn). Cổng tích hợp, liên thông với hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, và 10 đơn vị cấp xã; tạo liên kết với các dịch vụ công trực tuyến của sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự kiến trong năm 2018 sẽ tích hợp hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh và dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 cho các sở, ban, ngành tỉnh.

Năm 2018 tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đạt tỷ lệ 1,9% (16/866 TTHC phát sinh hồ sơ); tỷ lệ hồ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) đạt 18%, tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI là 20,9%; trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số hồ sơ TTHC là 878.

Tỉnh thường xuyên thực hiện tuyên truyền ứng dụng CNTT với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng như: phối hợp Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền ứng dụng CNTT sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cho các hội viên hội nông dân, đoàn viên, thanh niên các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành phần của sở, ban, ngành, UBND thành phố, huyện, thị xã; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu ứng dụng CNTT phục vụ doanh nghiệp và người dân” bằng hình thức trực tuyến, trong đó chú trọng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với đối tượng là cán bộ công chức viên chức (CB CCVC) trong cơ quan hành chính nhà nước (HCNN), các trường cao đẳng, đại học.

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

Hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh được triển khai sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh phục vụ tốt cho việc tiếp nhận, xử lý văn bản hành chính và theo dõi các chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên môi trường mạng Internet; đến nay tất các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố Vĩnh Long đã vận hành ổn định, và kết nối, liên thông thông suốt với Văn phòng Chính phủ qua Trục kết nối, liên thông văn bản điện tử của tỉnh; hiện tại có đến 561 đơn vị tham gia sử dụng (43 sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã và thành phố; 518 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã và thành phố) với tổng số văn bản hiện có trong hệ thống là 2.204.981 văn bản (trong đó: 1.63.899 văn bản đến; 841.082 văn bản đi).

Hệ thống thư điện tử tỉnh hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Tổng số hộp thư điện tử là 8.364 hộp thư cho CB CCVC với tỷ lệ thường xuyên sử dụng là hơn 90% (trong đó tổng số hộp thư điện tử cấp cho CB CCVC trong cơ quan HCNN là 3.858 hộp thư, đạt tỷ lệ 95%). Công tác đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật cho hệ thống thư điện tử của tỉnh được luôn quan tâm (trong năm 2017, hệ thống lọc thư rác đã ngăn chặn, cách ly 815.172 thư rác, thư bị nhiễm virus, mã độc.., 6 tháng đầu năm 2018, phát hiện 7.888 lượt nhiễm virus, trojan, malware; ngăn chặn 67.419 thư rác).

Tính đến tháng 6/2018, tổng số chứng thư số đang sử dụng là 1.059, đã thu hồi là 128. Điểm nổi bật là nhiều UBND cấp xã cũng mạnh dạn triển khai sử dụng chứng thư số. Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh ban hànhQuyết định số 1732/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các loại văn bản gửi, nhận bằng văn bản giấy và văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Việc triển khai thực hiện chữ ký số có tác động rất tích cực trong việc rút ngắn thời gian chuyển, nhận văn bản, giảm thiểu chi phí trong phát hành văn bản giấy, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, từng bước nâng cao trình độ ứng dụng CNTT của đội ngũ CB CCVC, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và nâng cao hiệu quả trong quá trình cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo gửi nhận an toàn và xác thực góp phần tăng cường công tác an toàn thông tin.

Về khai báo thuế điện tử qua mạng, ngoài việc sử dụng chữ ký số công cộng để khai báo thuế, Tỉnh đã thực hiện mở rộng việc khai báo thuế sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu cấp giúp tiết kiệm kinh phí trong thuê chữ ký số công cộng trước đây.

Cổng/trang thông tin điện tử tỉnh:100% cổng/trang thông tin điện tử của tất cả các cơ quan vận hành ổn định, thường xuyên cập nhật kịp thời các sự kiện, hoạt động, chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh. Tổng số cổng/trang tin điện tử, và các phần mềm ứng dụng chuyên ngành của là 113.

Hệ thống Một cửa điện tử cấp huyện vận hành chính thức từ ngày 15/02/2017, mang lại hiệu quả thiết thực tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng theo yêu cầu Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ điện tử.Hệ thống Một cửa điện tử cấp xã vận hành chính thức từ ngày 04/5/2018 (Quyết định số 748/QĐ-UBND,ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh). Các đơn vị triển khai được bố trí thiết bị CNTT đáp ứng cho CCVC thực hiện TTHC và cho người dân, tổ chức tra cứu TTHC tại bộ phận nhận và trả kết quả thực hiện TTHC UBND cấp xã.

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), hệ thống thông tin: các cơ sở dữ liệu (như: CSDL an toàn, vệ sinh thực phẩm; CSDL nền doanh nghiệp; CSDL công chứng) đã được triển khai trên toàn tỉnh nhằm quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu; đồng thời phục vụ cho công tác thống kê, báo cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường với dự án VLAP đã từng bước hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai của tỉnh (đang thí điểm tra cứu thông tin thửa đất bằng tin nhắn mức độ 3 tại các xã đã triển khai phần mềm VLAP). Triển khai hệ thống một cửa điện tử triển khai trên toàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã. Dự kiến đến cuối năm 2018 thực hiện liên thông với hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

Ngành nông nghiệp đã triển khai: Hệ thống quản lý thông tin thuộc dự án Thông tin Khuyến nông và Thị trường của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Các CSDL chuyên ngành Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chuyên ngành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, chuyên ngành Chi cục Thủy sản, chuyên ngành Chi cục kiểm lâm, chuyên ngành Chi cục Thủy lợi, chuyên ngành Chi cục Thủy lợi.

Sở Công Thương đã triển khai: Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh chính thức đưa vào vận hành tại địa chỉ https://trade.vinhlong.gov.vn giúp quảng bá hình ảnh và sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên mạng Internet.

Các phần mềm được ứng dụng tại Sở y tế như: Phần mềm quản lý bệnh viện (VNPT-His); hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54; hệ thống quản lý vaccin và báo cáo tiêm chủng mở rộng…

Sở Tư pháp đã triển khai các ứng dụng: Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung; Hệ thống thông tin quản lý Hộ tịch; cơ sở dữ liệu quốc gia (CSLDQG) về văn bản pháp luật; CSDLQG về thủ tục hành chính.

LHMD

Các tin khác