Thứ Ba, 20/08/2019 5:55:11 CH
Ngày 27/11/2018 15:21:09
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của cơ quan Thanh tra tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của cơ quan Thanh tra tỉnh

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là đổi mới công tác thanh tra hành chính, tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị  (nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư KN, TC); Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành; Tập trung khắc phục những hạn chế trong hoạt động thanh tra năm 2018 đã được chỉ ra, trong đó phải tập trung khắc phục sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra  từ khâu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; khắc phục tình trạng chậm triển khai, chậm ban hành kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước; kịp thời ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm pháp luật; chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các qui định, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng xem xét giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ đầu mới phát sinh tại cơ sở, địa phương theo đúng qui định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài để góp phần ổn định chính trị – xã hội.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo qui định của pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

 Đối với công tác tuyên truyền: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và PCTN cùng các văn bản qui định, hướng dẫn có liên quan nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ công chức và nhân dân khi thực hiện chức trách nhiệm vụ và tham gia vào lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật khiếu nại, Luật tố cáo (sửa đổi); Luật tiếp công dân, các Nghị định qui định chi tiết thi hành Luật, các thông thư qui định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 1275-CV/TU, ngày 21/7/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng qui định của pháp luật đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Tích cực tham mưu Lãnh đạo cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng trên địa bàn, nhanh chóng đưa vào vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các qui định về công khai, minh bạch của Luật phòng, chống tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 28/4/2016 về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng, các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt.

N.H.N- Nguồn QĐ số: 2567/QĐ-UBND 

Các tin khác