Thứ Hai, 22/07/2019 6:02:07 CH
Ngày 28/11/2018 22:54:54
Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 27/11/2018, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đồng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW được ban hành, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động gồm 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 9 đề án quy hoạch và 36 đề án chuyên ngành. Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt nhiều kết quả to lớn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của cả nước. Nền nông nghiệp có nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu ngày càng tăng. Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa cạnh tranh quốc tế. Cơ cấu sản xuất từng ngành được điều chỉnh, chuyển đổi theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước gắn với nhu cầu thị trường. tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp giai đoạn 2008-2017 đạt 2,66%/năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản được nâng cao. Một số mặt hàng nông sản đã khẳng định vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD, tăng 2,2 lần so với năm 2008. 

Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp, kết cấu hạ tầng được nâng cấp, điều kiện sinh sống ở nông thôn được cải thiện. Hiện cả nước đã có 3.069 xã (đạt 34,4%) và 43 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2017, có 99,4% số xã có đường nông thôn đến trung tâm xã, 100% số xã, 97,8% thôn và 99,2% số hộ nông thôn có điện, 99,7% số xã có trường tiểu học và trường mẫu giáo, 99,5% số xã có trạm y tế, 88,5% dân số nông thôn được cấp nước sạch hợp vệ sinh,… Thu nhập bình quân đầu người/năm năm 2017 ở nông thôn đã tăng 3,49 lần, từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng năm 2017, khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu hẹp từ 2,1 lần năm 2008 còn 1,8 lần năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng ở các huyện nghèo giảm tới 4%/năm. Chăm sóc y tế ở các vùng nông thôn được cải thiện. Hệ thống giáo dục ở nông thôn tiếp tục phát triển. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy. Vai tró chủ thể của nông dân được phát huy, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

 

Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang chủ trì buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Song song đó, hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Kinh tế hộ nông thôn chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, sản xuất công nghiệp, hình thành nhiều trang trại với quy mô lớn hơn, hiệu quả cao hơn. Có nhiều hợp tác xã kiểu mới được hình thành và phát triển, hỗ trợ tốt hơn cho phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được đưa vào sản xuất nông nghiệp, theo đó ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Trình độ cơ giới hóa nông nghiệp được nâng lên nhanh. Trong 8 năm (2010 - 2017) đã có 7,2 triệu lao động nông thôn được học nghề. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; huy động vốn FDI; đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai thực hiện các hiệp định tự do hóa thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Tổng ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn là 1,17 triệu tỷ đồng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết về tam nông vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phụ như: Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn thiếu ổn định, nhiều năm tăng trưởng nông nghiệp thấp hơn so với mục tiêu; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm chậm được khắc phục. Nông thôn phát triển không đồng đều; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội; khoảng cách chênh lệch về xây dựng nông thôn mới còn khá cao giữa các vùng, miền. Thu nhập và đời sống của phần lớn người dân còn thấp; có nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao; chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu còn thấp; ô nhiễm môi trường nhiều nơi gia tăng,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân; sớm khắc phục tinh thần thiếu tự tin, chờ đợi của một bộ phận nông dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; sớm khắc phục tồn tại, yếu kém trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay; phải chuyển từ tư duy nông nghiệp đơn thuần sang sang tư duy kinh tế nông nghiệp hội nhập sâu rộng. Đổng thời cũng cần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, mạnh mún. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân khi đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Phải đặt vấn đề thị trường trước khi sản xuất để hạn chế tối đa tình trạng được mùa mất giá; sản xuất nông nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu thực tế sản xuất, gắn chặt với yêu cầu thị trường, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc; hệ thống ngân hàng cần tiếp tục cung ứng lượng vốn tín dụng với cơ chế cần thiết vào lĩnh vực nông nghiệp.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới toàn diện, đi vào chiều sâu, bền vững gắn với đô thị hóa, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn; duy trì bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp; có chính sách phù hợp với các vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực đặc biệt khó khăn…

N.H


Các tin khác