Ngày 28/11/2018 22:47:36
Kết quả 3 năm (2016 - 2018) triển khai mô hình học tập tại tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng thông qua vận động xây dựng các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập trong nhân dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học và cộng đồng ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020. Qua 3 năm triển khai đại trà mô hình học tập tại tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, số lượng mô hình đạt chuẩn học tập tăng hàng năm:

Năm 2016, có 137.541 hộ gia đình được công nhận Gia đình học tập (đạt 56,2%), 158 Dòng họ học tập (66,4%), 470 Cộng đồng học tập cấp ấp/khóm; 8.030 Cộng đồng học tập cấp tổ (52,2%), 341 Đơn vị học tập cấp xã (54,5%), 28 Đơn vị học tập cấp huyện (20%), 78 Đơn vị học tập cấp tỉnh (95,1%)

Năm 2017, có 193.790 hộ gia đình được công nhận Gia đình học tập (đạt 76,8%), 228 Dòng họ học tập (77,3%), 749 Cộng đồng học tập cấp ấp/khóm; 14.118 Cộng đồng học tập cấp tổ (92%), 545 Đơn vị học tập cấp xã (84,9%), 76 Đơn vị học tập cấp huyện (54,3%), 78 Đơn vị học tập cấp tỉnh (95,1%)

Năm 2018, gần 220.000 hộ gia đình được công nhận Gia đình học tập (đạt trên 86%), gần 300 Dòng họ học tập (đạt trên 94%), 832 Cộng đồng học tập cấp ấp/khóm (97%), gần 15.000 Cộng đồng học tập cấp tổ (trên 97%), trên 850 Đơn vị học tập các cấp (riêng đối với cấp tỉnh đạt 100% đơn vị học tập).

Những kết quả nêu trên là sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố; từ các gia đình đến các trường học, đơn vị, khóm, ấp, góp phần xây dựng một xã hội học tập trong toàn tỉnh. Từ đó, đã mang lại các kết quả đạt và vượt yêu cầu về phổ cập giáo dục, xóa mũ chữ, công bằng trong giáo dục, tạo điều kiện học tập thường xuyên và học tập suốt đời. Phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong nhân dân đã tác động tích cực vào sự phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

                                                                                                          MP