Thứ Bảy, 24/08/2019 3:06:48 CH
Ngày 03/12/2018 17:07:18
Năm 2018: Toàn tỉnh tiết kiệm gần 446 tỷ đồng
(Vinhlong.gov.vn) - Theo Báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thì năm 2018 toàn tỉnh đã tiết kiệm gần 446 tỷ đồng

Theo đó, trong năm 2018, các ngành tỉnh, các huyện đã triển khai thực hiện được 60 cuộc thanh tra về công tác quản lý và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (NSNN). Kết quả thanh tra đã kiến nghị xử lý những trường hợp sai phạm và vi phạm về kinh tế phát sinh với tổng số tiền 4.782,54 triệu đồng và các đơn vị đã thực hiện theo kiến nghị xử lý nộp NSNN 3.154,23 triệu đồng.

Kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 với số tiền tiết kiệm 445.827,94 triệu đồng, cụ thể trên từng lĩnh vực:

Trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Ban hành 23 văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ mới; 02 văn bản được sửa đổi, bổ sung; thực hiện 146 cuộc kiểm tra việc các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà; thực hiện quản lý và sử dụng nguồn ngân sách có hiệu quả trong tổ chức hội, họp, điện, nước, văn phòng phẩm, sửa chữa trang thiết bị làm việc... tiết kiệm được 40.572,04 triệu đồng.

Trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng: Số tiền tiết kiệm được từ công tác thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán; thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh; thẩm tra, phê duyệt quyết toán 10.184,67triệu đồng.

Trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên: Khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai của tỉnh thông qua đấu giá công khai quyền sử dụng đất, tăng thu cho ngân sách tỉnh 151.762,31 triệu đồng; xử phạt, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát sông 1.750,50 triệu đồng.

Trong tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động tại các cơ quan, tổ chức: Xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian lao động, xử lý công việc khoa học, hợp lý, thực hiện cải cách hành chính, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động bằng quy chế thưởng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động.

Trong quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp: Doanh nghiệp đã tiết kiệm được từ chi thù lao nhuận bút; trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; hội nghị, tiếp khách, quảng cáo... với số tiền 241.558,42 triệu đồng.

Nguyễn Nguyên- Nguồn BC số:285/BC-UBND

Các tin khác