Thứ Bảy, 19/10/2019 10:35:32 SA
Ngày 09/12/2018 22:18:24
Tăng cường giải pháp tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội
(Vinhlong.gov.vn) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm chỉ đạo và phối hợp thực hiện; nội dung và hình thức tuyên truyền được đổi mới, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về chính sách BHXH, đặc biệt là chính sách về BHXH tự nguyện.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 08/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện một số giải pháp tuyên truyền để tăng độ bao phủ BHXH, nhất là BHXH tự nguyện theo lộ trình đã xây dựng, cụ thể như sau:

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH thông qua hệ thống Bưu điện (theo Bản ký kết giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam).

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, nhất là BHXH tự nguyện đến từng người dân.

Về nội dung và hình thức truyền thông, cần tiếp tục chú trọng công tác đối thoại trực tiếp, tăng cường các buổi hội thảo chuyên đề về chính sách BHXH, nhất là chính sách mới về BHXH tự nguyện để người dân có thể tiếp cận thông tin về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu trên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn này. Giao Bưu điện tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh, để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

N.N.H


Các tin khác