Thứ Ba, 20/08/2019 6:01:12 CH
Ngày 12/12/2018 06:32:05
Danh sách Lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do Hội đồng nhân dân bầu
(Vinhlong.gov.vn) – Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, Thường trực HĐND Vĩnh Long đã có tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm và những người không lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội.

Theo đó, danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm có 27 người, gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND tỉnh .

Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp danh sách 27 người được lấy phiếu tín nhiệm, bao gồm:

* Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và trưởng các ban HĐND, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được lấy phiếu tín nhiệm (danh sách gồm 07 người):

1. Ông Trương Văn Sáu- Chủ tịch HĐND;

2. Ông Bùi Văn Nghiêm- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND;

3. Ông Nguyễn Minh Dũng- Phó Chủ tịch HĐND;

4. Ông Nguyễn Thành Nghiệp- Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND;

5. Ông Nguyễn Hữu Trí- Trưởng ban Pháp chế của HĐND;

6. Ông Trần Văn Ý- Trưởng ban Văn hóa- Xã hội của HĐND;

7. Ông Nguyễn Đắc Phương- Chánh Văn phòng HĐND.

* Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND được lấy phiếu tín nhiệm (danh sách gồm 20 người):

1. Ông Nguyễn Văn Quang- Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;

3. Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

4. Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

5. Ông Đoàn Thanh Bình- Giám đốc Sở Xây dựng;

6.  Ông Thạch Dương- Trưởng ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long;

7. Ông Phan Văn Giàu- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

8. Ông Nguyễn Văn Hiếu- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

9. Ông Lê Việt Hòa- Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long;

10. Ông Trần Văn Khái- Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

11. Ông Nguyễn Văn Liệt- Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải;

12. Ông Đặng Văn Lượng- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

13. Bà Lê Thị Nhung- Giám đốc Sở Tài chính;

14. Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

15. Ông Phạm Tứ Phương- Giám đốc Sở Công Thương;

16. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

17. Ông Nguyễn Minh Tho- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

18. Ông Hồ Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Tư pháp;

19. Ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

20. Ông Phạm Văn Bé Tư- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Danh sách những người không lấy phiếu tín nhiệm có 4 người, gồm:

1.     Ông Roãn Ngọc Chiến- nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, lý do nghỉ hưu và được miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh trước phiên lấy phiếu tín nhiệm;

2.            Ông Trần Công Hiếu- nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, lý do chuyển công tác và được miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh trước phiên lấy phiếu tín nhiệm;

3.            Ông Nguyễn Văn Hiểu- Giám đốc Công an tỉnh, lý do được HĐND bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh từ ngày 05/7/2018 đến nay chưa đủ thời gian 09 tháng;

4.            Ông Trần Văn Út- nguyên Giám đốc Sở Y tế, lý do chuyển công tác và được HĐND miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh trước phiên lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng được HĐND tỉnh xác định đưa vào kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm 2018.Những người được lấy phiếu tín nhiệm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND, nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực phụ trách, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật quản lý, điều hành của UBND tỉnh; xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch hoạt động trọng tâm của các cơ quan, đơn vị; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phụ trách nơi đang công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt chức trách quản lý nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt trong các hoạt động hành chính, cơ quan Nhà nước tại địa phương, được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý theo chức trách mà cá nhân được phân công

Về phẩm chất đạo đức chính trị đạo đức lối sống: người được lấy phiếu tín nhiệm thể hiện lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, không có biểu hiện về suy thoái chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, có tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động cải cách hành chính,…


Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt

Theo ông Trương Văn Sáu, Chủ tịch HĐND tỉnh thì việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 bầu là là công việc quan trọng, cần thiết của kỳ họp này. Các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh

Mục đích việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh theo quyền hạn được pháp luật giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện về đạo đức phẩm chất, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ

Về nguyên tắc việc lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo quyền và đề cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc lấy phiếu tín nhiệm, tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người lấy phiếu tín nhiệm, phải công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, bảo đảm đánh giá đúng, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn và phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm; đảm bảo sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ…

N.H


Các tin khác