Thứ Bảy, 24/08/2019 5:30:47 CH
Ngày 27/12/2018 10:39:38
Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 24/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa khóa IX, kỳ họp thứ 10 về quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

Theo nội dung Nghị quyết giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2019 như sau:

Biên chế công chức phân bổ cho các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố là: 1.764 biên chế.

Chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là: 103 người.

Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 10 về quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019. Đồng thời, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế công chức được giao (phụ lục kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND) để tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Giao Giám đốc sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện phân bổ kinh phí theo số biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NÐ-CP năm 2019 nêu trên cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

N.H.N

Các tin khác