Ngày 26/12/2018 15:32:03
Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 26/12/2018, tại cuộc họp UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Theo đó, năm 2019 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và các sự kiện lớn của tỉnh, đất nước; với mục tiêu xây dựng những phong trào thi đua hiệu quả về nội dung, cải tiến về hình thức tổ chức, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

 Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 27/CT- TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ảnh: Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 Toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh. Các ngành, các cấp tổ chức các phong trào thi đua gắn với kế hoạch, chương trình mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng ngành, từng cấp, trong năm 2019; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; phong trào “Vĩnh Long chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… và các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua cải cách hành chính,… với mục tiêu đưa tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh Khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020.

Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà tăng trưởng đạt 6,2% trở lên.Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó cũng cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh. Có chính sách thu hút, sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực chất lượng cao và các nhà khoa học, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề trong các lĩnh vực có năng suất lao động cao hoặc thiếu nhân lực như công nghệ thông tin, du lịch, y tế, công nghiệp chế biến, chế tạo…từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả theo hướng tích hợp, lồng ghép đa mục tiêu. Tập trung thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy và rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan đến kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kinh tế Vĩnh Long trong mối quan hệ tổng thể với các tỉnh trong vùng.

Song song đó cũng cần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm dân chủ, công khai; cần kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, người có giải pháp sáng kiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong thực tiễn; tập trung giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích kháng chiến đối với người có công.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp các cấp tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019 của tỉnh.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)  tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long trong công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến các mô hình mới, nhân tố mới.

N.H