Chủ Nhật, 16/06/2019 6:57:24 SA
Ngày 27/12/2018 10:23:53
Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 25/12/2018, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng chủ trì Hội nghị

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa đã có sự chuyển biến tích cực; nhiều giá trị văn hóa, các quy định của pháp luật, các quy tắc, quy chế ứng xử văn hóa đã đi vào đời sống xã hội góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, trong mỗi gia đình và cá nhân. Nhiều cơ chế chính sách phát triển văn hóa được ban hành và thực hiện có hiệu quả. Các di tích văn hóa được đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị, thu hút đông đảo khách tham quan;…

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tỉnh đẩy mạnh và trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, từng bước góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Tính đến nay, Vĩnh Long đã có 97,6% hộ gia đình và 94,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 52% số xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 13,3% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và 95% ấp khóm, khu phố đạt văn hóa…


Ảnh: Tỉnh ủy Vĩnh Long khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)


Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); tiếp tục xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội, trước hết là trong các tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội và từng hộ gia đình. Trong quá trình thực hiện cần gắn kết chặt chẽ mục tiêu phát triển văn hóa với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về văn hóa, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án về văn hóa. Các nhân tố vǎn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống xã hội, thể hiện trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương... để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng chất các phong trào, các cuộc vận động để việc thực hiện đạt các tiêu chí, các danh hiệu văn hóa đi vào thực chất, có chiều sâu, tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động, tạo chuyển biến căn bản về nếp sống, về văn hóa ứng xử, về việc chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước… của từng cá nhân, hộ gia đình, khu dân cư. Mặt khác cũng cần quan tâm phát triển văn học, nghệ thuật gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; lưu giữ, phát huy và khai thác hợp lý các giá trị vǎn hóa vật thể, phi vật thể, bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn…

 

Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu trao giải nhất cho nhóm tác giả đạt giải  Nhất giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng năm 2018

Dịp này, Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII); khen thưởng cho các tác giả của 9 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh- Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên  Búa Liềm Vàng năm 2018.

N.H

Các tin khác