Chủ Nhật, 16/06/2019 6:59:28 SA
Ngày 01/01/2019 21:53:39
Triển khai Nghị quyết số 144/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 20/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2019 nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra tại Nghị quyết số 144/NQ-HĐND.

Theo đó, mục tiêu chung đặt ra cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 là tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Phát triển giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng tránh thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong năm 2019 đó là Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,2%; Giá trị sản xuất nông - lâm- thủy sản tăng 2,5%; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; Giá trị các ngành dịch vụ tăng 7,2%; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 470 triệu USD; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội13.800 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.171 tỷ đồng; Tạo thêm việc làm mới cho 20.000 lao động; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 85,5%; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải là 100%; Tỷ lệ hộ đô thị sử dụng nước từ hệ thống nước máy tập trung là 98,6%; 85% hộ nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; có thêm 06 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 02 phường, thị trấn đạt đô thị văn minh…

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như Tăng cường ổn định kinh tế, thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu ; Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi các thể chế; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, đối ngoại và hội nhập quốc tế....

N.H


Các tin khác