Chủ Nhật, 16/06/2019 6:54:15 SA
Ngày 02/01/2019 09:29:36
Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổ chức tiếp công dân trước, trong và sau dịp Tết dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 25/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch tổ chức tiếp công dân trước, trong và sau dịp Tết dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên địa bàn tỉnh

Theo đó, để thực hiện tốt Kế hoạch của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13, ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 1275-CV/TU, ngày 21/7/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 2575/QĐ-TTCP, ngày 08/9/2015 của Thanh tra Chính phủ.

Chỉ đạo tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên và nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động tiếp công dân, giải quyết những vụ việc phức tạp trên địa phương; phối hợp xử lý các tình huống khiếu nại đông người, hạn chế đến mức tối đa tình trạng công dân khiếu nại vượt cấp lên tỉnh và Trung ương.

Thực hiện kịp thời chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trước, trong và sau dịp Tết dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi gửi về Thanh tra tỉnh vào ngày 11/02/2019 để tổng hợp tham mưu Chủ tịch báo cáo về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh cùng Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, chủ động xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra; bảo đảm an ninh, trật tự tại Ban tiếp công dân tỉnh và Ban tiếp công dân các huyện, thị xã, thành phố trước, trong và sau dịp Tết dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.    

N.H.N- Nguồn CV số: 4779/UBND-NC

Các tin khác