Chủ Nhật, 16/06/2019 6:49:01 SA
Ngày 09/01/2019 10:51:28
Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 28/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, bổ sung chức năng, nhiệm vụ “Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh,cấp huyện và cấp xã” cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long; được thành lập tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân tỉnh.

Lý do chức năng, nhiệm vụ nêu trên Chính phủ đã giao cho Văn phòng UBND cấp tỉnh tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, nay giao cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long để tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền ban hành để triển khai thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

LHMD – Nguồn QĐ số: 2895/QĐ-UBND

Các tin khác