Chủ Nhật, 16/06/2019 6:54:50 SA
Ngày 09/01/2019 10:26:59
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức trưởng Ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn hóa – Xã hội giữ chức Phó Trưởng ban và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức Ủy viên thường trực cùng các ủy viên là lãnh đạo các sở ngành có liên quan.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; tiếp cận và ứng dụng các thành tựu về cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND cấp huyện thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

Chỉ đạo các nhiệm vụ được giao tại Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg, ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia; Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông. Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp việc là cán bộ, công chức, viên chức của các ngành có liên quan.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông được bố trí hàng năm.

N.N.H

Các tin khác