Thứ Năm, 21/03/2019 7:50:01 CH
Ngày 09/01/2019 10:39:57
Vĩnh Long ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa ngành điện và các sở, ban, ngành tỉnh trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa ngành điện và các sở, ban, ngành tỉnh trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quy định gồm 5 Chương, 14 Điều,quy định về cách thức thực hiện, cơ chế phối hợp, thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, Công ty Điện lực Vĩnh Long, Điện lực các huyện, thị xã, thành phố (Điện lực cấp huyện) trong việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính về tiếp cận điện năng đối với khách hàng đầu tư xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp có đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Quyết định quy định các nguyên tắc thực hiện, cụ thể như: Đảm bảo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ chế một cửa liên thông trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp theo nguyên tắc sau:

Công ty Điện lực Vĩnh Long là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng với ngành điện và cơ quan nhà nước, bao gồm: Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; Thủ tục thỏa thuận hướng tuyến và cấp phép thi công với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Báo cáo Sở Công Thương để xác nhận phù hợp Quy hoạch, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đối với công trình có tổng công suất > 2000kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt; Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; Ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

Công ty Điện lực Vĩnh Long làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo cơ chế một cửa từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện. Công ty Điện lực Vĩnh Long làm đầu mối chủ động luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến cơ quan nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ quan nhà nước để chuyển trả khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước về hướng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công ty Điện lực Vĩnh Long. Các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công ty Điện lực Vĩnh Long đầu mối để trả lời khách hàng thông qua cơ chế một cửa điện tử/điện thoại/email. Các văn bản, thông báo, ... của cơ quan nhà nước gửi cho khách hàng trong quá trình giải quyết thủ tục cũng được chuyển đồng thời cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết.

Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Công ty Điện lực Vĩnh Long. Các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (tại địa chỉ:số 26, Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), Hệ thống Một cửa điện tử để các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp điện qua lưới trung áp thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công ty Điện lực Vĩnh Long để phục vụ kiểm tra, giám sát.

Thực hiện cácquy định chung gồm: (1) Các dự án đầu tư công trình điện phải được đầu tư xây dựng phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. (2) Đối với những dự án đầu tư công trình điện chưa có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được phê duyệt, Chủ đầu tư lập hồ sơ xác nhận sự phù hợp Quy hoạch, bổ sung Quy hoạch nộp cho Sở Công Thương để kiểm tra, xác nhận phù hợp Quy hoạch; tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch. (3) Các cơ quan qun lý nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định có trách nhiệm hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện đúng Quy hoạch và Kế hoạch đầu tư phát triển điện lực được phê duyệt.

Ngoài ra, Quyết định quy định chi tiết quy trình phối hợp thực hiện các thủ tục trong đầu tư cấp điện chuyên dùng (quy trình thực hiện; trình tự, thủ tục thực hiện; Trách nhiệm thực hiện các thủ tục; Công tác phối hợp giữa Công ty Điện lực Vĩnh Long và cơ quan nhà nước), thiết lập cơ chế một cửa điện tử liên thông, giám sát tiến độ thực hiện, quy định quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu gặp vướng mắc, khó khăn, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Sở Công Thương bằng văn bản để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

LHMD – Nguồn QĐ số: 2914 /QĐ-UBND

Các tin khác