Thứ Ba, 20/08/2019 5:57:14 CH
Ngày 17/01/2019 09:44:43
Phê duyệt Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 27/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định Phê duyệt Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Theo đó, Cơ cấu lại kinh tế của tỉnh phải gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội chủ yếu; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội, nâng cao năng suất lao động nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung phát triển những ngành sản xuất và dịch vụ có điều kiện, có tiềm năng, lợi thế so sánh và giá trị gia tăng cao. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở hoạt động thông suốt, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý, bền vững; điều chỉnh cơ cấu nội bộ ngành, lĩnh vực theo hướng chú trọng ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực có tính đột phá, tác động lan tỏa tới các ngành, lĩnh vực khác; Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo, bố trí và sử dụng lao động hợp lý để nâng cao năng suất lao động; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chủ động hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu để tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân hàng năm 6,5%/năm; giai đoạn 2021 – 2025 tăng bình quân hàng năm 7,5%/năm; giai đoạn 2026 – 2030 tăng bình quân hàng năm 7%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.300 USD, năm 2025 đạt 3.200 USD và năm 2030 đạt khoảng 4.000 USD.

Cơ cấu kinh tế: Đến năm 2020: Nông - lâm - thủy sản 28%, công nghiệp - xây dựng 25,6%, dịch vụ 46,4%. Đến năm 2025: Nông - lâm - thủy sản 23%, công nghiệp - xây dựng 28,5%, dịch vụ 48,5%. Đến năm 2030: Nông - lâm - thủy sản 17,8%, công nghiệp - xây dựng 32,6%, dịch vụ 49,6%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến 2020 bằng khoảng 30% GRDP; đến năm 2025 bằng khoảng 32% GRDP; đến năm 2030 bằng khoảng 34% GRDP.

Thu cân đối ngân sách nhà nước tăng trưởng bình quân 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 tăng 10%/năm; giai đoạn 2021 – 2025 tăng 12-14%/năm; giai đoạn 2026 – 2030 tăng 14-15%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 530 triệu USD; đến năm 2025 đạt 730 triệu USD; đến năm 2030 đạt 1.000 triệu USD.

Đề án cũng đưa ra các giải pháp để cơ cấu lại kinh tế như nâng cao chất lượng và hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch; chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển khoa học và công nghệ; Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển; Mở rộng liên kết, hợp tác phát triển; Giải quyết tốt các vấn đề môi trường và xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương để triển khai thực hiện Đề án hoặc bổ sung, lồng ghép các nội dung của Đề án vào các kế hoạch cơ cấu lại ngành đã được phê duyệt và đang triển khai; trong đó phải thể hiện đầy đủ các nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng, nội dung và các giải pháp cụ thể, lộ trình và thời gian thực hiện; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện các mục tiêu, giải pháp của Đề án; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp thực hiện cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các mục cơ cấu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin của tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền về các cơ chế chính sách, tình hình và kết quả cơ cấu lại kinh tế của tỉnh.

                                                                                             N.N.H

Các tin khác