Chủ Nhật, 16/06/2019 6:55:50 SA
Ngày 09/01/2019 10:47:40
Nhân sự mới của UBND thành phố Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 07/01/2018, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 02 Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hồ Vũ Nam, để nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Duy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

N.H.N- Nguồn các QĐ số: 37/QĐ-UBND và 38/QĐ-UBND

Các tin khác