Ngày 11/01/2019 09:52:54
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 09/01/2019, Ban thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; Lê Vĩnh Tân  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị có liên quan trong tỉnh.

Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả khích lệ. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về TĐKT tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TĐKT

Các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) được các cấp quan tâm tổ chức, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp cả nước, làm nổi bật ý nghĩa, giá trị lịch sử của các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ảnh: Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Hội đồng TĐKT các cấp đã phát huy vai trò tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng. Các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… Qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần phát huy mọi tiềm lực trong xã hội.

Công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các quy định pháp luật về TĐKT, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu,phục vụ chiến đấu và tập trung tháo gỡ, giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến

Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay được các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo động lực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho trên 55.463 trường hợp, trong đó khen niên hạn cho lực lượng vũ trang gần 29.500 trường hợp, chiếm 53,15%; khen thưởng thành tích kháng chiến trên 8.350 trường hợp, chiếm 15,06%; trên 2.160 trường hợp được khen cống hiến; khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp; khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 15.320 trường hợp, chiếm 27,6%.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong công tác TĐKT; đồng thời đề xuất giải pháp để làm tốt hơn công tác TĐKT trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả công tác TĐKT năm 2018 của cả nước. Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương của tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực nhất là các nghiên cứu mới, mô hình mới để cổ vũ nêu gương, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng. Tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng công tác, tổ chức xét khen thưởng đúng quy định, khen thưởng phải kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch có giá trị giáo dục, nêu gương, phòng chống tiêu cực trong công tác TĐKT. Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CCVC làm công tác TĐKT các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác TĐKT; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách làm công tác TĐKT các Bộ, ngành, địa phương trong công tác tham mưu quản lý Nhà nước về TĐKT… và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương phát động, tổ chức phong trào thi đua mạnh mẽ trong năm 2019. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục có những đóng góp để bổ sung, hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng và các cơ chế, chính sách liên quan…

N.H